Kultursti langs øvre del av Omslandelva

Det har i høst blitt «ruget» på en ide om å lage en kultursti fra øvre Sagdammen og til Langevannsdammen, en strekning på ca. 1 km. Det ble drevet brøtning av tømmer og virke til milebrenning fra 1850, kanskje før, og til 1963. Etter at brøtningen opphørte, ble Omslandelva senket flere steder, slik at man fikk drenert jordene langs elva bedre. Fra øvre Sagdammen til Langevann ble elva liggende urørt og ligger fortsatt urørt. Skjermer av gråstein, sement og tre, samt steinsatte og kovla bunner ligger stort sett i dag som de gjorde da det ble slutt på brøtningen. Kjose Idrettslag mener at dette flotte kulturminnet må tas vare på, så det ikke går i glemmeboka. Langevannskomiteen til Kjose IL (noe utvidet) har påtatt seg oppdraget med å gjennomføre prosjektet. Grunneier Fritzøe Skoger AS har gitt tillatelse og avtale er signert av begge parter. Langs stien, der vi har noe å fortelle, skal det henges opp informasjon. Stiens bredde blir ca. 1 meter. Der det trengs underlag, skal vi bruke huggerflis. Arbeidet skal utføres på dugnad. Det er søkt om midler. Oppstart er tenkt etter påske, og det trengs mange hender med og uten motorsag. Det blir mye rydding. De som er interessert i å hjelpe til eller har spørsmål kan ta kontakt med Thorleif 90989790.

Hilsen utvidet Langevannskomite

Inger, Marianne, Helge, Arne og Thorleif.