Årsmøte 2017

Årsmøtet avholdes torsdag 16. februar kl 19.00 på Eikvang.

Saksliste:

  1. Godkjenning av innkalling og saksliste
  2. Valg av ordstyrer, referent og 2 til å underskrive protokollen
  3. Årsberetninger for 2016
  4. Regnskap 2016
  5. Innkomne forslag
  6. Medlemskontingent for 2018
  7. Budsjett 2017
  8. Valg

Saker til årsmøtet må være styret i hende innen 2. februar. (Frist utløpt)

Enkel bevertning etter møtet

 

Styret