Referat fra årsmøte Kjose IL

Referat fra årsmøte i Kjose IL

Tid:  06. mars 19.00

Sted: Peisestua, Eikvang

Tilstede: Styret + 10 i salen

Sak 01  Åpning av møtet ved leder.

Styrets leder valgt til møteleder.

Sekretær skriver referat.

Sak 02 Godkjenning av innkalling + saksliste.

Ingen bemerkninger.

Sak 03 Årsberetninger

Følgende årsberetninger  ble gjennomgått.

Hovedforeningen

Ski

Sykkel

Orientering

Friidrett

Langevannstua

merknader: Referat fra Langevannstua; Harry Strand har laget det nye skiltet til Langevannshuken. Han skal også renovere skiltet på veggen til Langevannstua.

Årsberetninger vedtatt av årsmøtet.

Sak 04 Regnskap for 2012

Kasserer gikk igjennom regnskap for 2012, beholdning og balanse. Han forklarte postene og leste revisorenes bemerkninger.

merknader: Viktig å ha kontroll på utsendelse og innkreving av medlemskontigent. Stort avvik i regnskapet i forhold til foregående år.

Regnskapet vedtatt av årsmøtet

Sak 05  Medlemskontigent

Styrets forslag er at medlemskontigenten ikke økes for inneværende år.

Vedtatt av årsmøtet.

Sak 06 Budsjett for 2013

Kasserer presenterte årets budsjett og forklarte postene.

merknader:

1)Kiosksalg. Budsjettert med dårlig avanse på kiosksalg. Viktig å se på innkjøpsordninger, vurdere andre leverandører. Forsøke å øke inntjeningen ifm. kiosksalg.

2) Takarbeider Eikvang. Viktig å innhente flere priser på takarbeidet. Kan være mye å spare.

Budsjett for 2013 vedtatt av årsmøtet.

Sak 07  Innkomne saker

Ingen innkomne saker

Sak 08 Valg

Nils Oskar representerte valgkomiteeen.

Verv

Navn Status Ny
Leder Ivar-Andrè F. Næss Gjenvalg
Nestleder Åsmund Steinsholt Ny 2012
Kasserer Anders S. Torp Ikke gjenvalg ?
Sekretær Rune Svensen
Vararepresentant Christian Skoe Ny 2012
Leder sykkel Jørn Omsland
Leder ski Inger B. Dæhlie Ikke gjenvalg Petter Saga
Leder friidrett Jan Christian M. Overhalden Ny 2012
Leder orientering Anne Lise Saga Ikke gjenvalg Mari Moland
Løypekomitè Jørgen Abrahamsen Gjenvalg
Rune Omsland Ikke gjenvalg Anders Christensen
Per Lund
Petter Saga Ny 2012
Langevannskomitè Inger Omsland Gjenvalg (3 år)
Marianne Bærug Gjenvalg 2011
Rune Sleveland Gjenvalg 2012,
Revisor Liv Mari Kroken
Jorun Farstad Gjenvalg
Vararepr. revisor Astri Kyste Ikke gjenvalg Rune Johan Næss
Valgkomitè Øyvind Styrvold Ut av valgkomitê Anne Lise Saga
Per A. Jacobsen —–#———- Nils O. Næss
Nils O. Næss Inger Birgitte Dæhlie

merknader: Årsmøtet gir valgkomiteen i oppgave å jobbe videre med å skaffe kasserer. Styret i Kjose IL får fullmakt av årsmøtet til å godkjenne ny kasserer som valgkomiteen foreslår. Nåværende kasserer (Anders S. Torp) har sagt seg villig til å sitte fram til 1. april. 2013.

Valget, inkludert merknader er godkjent av årsmøtet.

Årsmøtet er hevet.

Skrevet av sekretær Rune Svensen 12.03. 2013